RENDITION

say it, mean it, believe it
Posts I Like

(via shibuyag)

silverwind:

Kamen Rider Gaim Final Stage & Cast Talk Show

October 11:

Sano Gaku (Kazuraba Kouta - Kamen Rider Gaim)

Kobayashi Yutaka (Kumon Kaito - Kamen Rider Baron)

Shida Yuumi (Takatsukasa Mai)

Kubota Yuki (Kureshima Takatora - Kamen Rider Zangetsu Shin)

Matsuda Gaku (Zack - Kamen Rider Knuckle)

Shiramata Atsushi (Hase Ryoji - Kamen Rider Kurokage)

Matsuda Ryo (Jounouchi Hideyasu - Kamen Rider Gridon)

October 12:

Sano Gaku (Kazuraba Kouta - Kamen Rider Gaim)

Kobayashi Yutaka (Kumon Kaito - Kamen Rider Baron)

Shida Yuumi (Takatsukasa Mai)

Kubota Yuki (Kureshima Takatora - Kamen Rider Zangetsu Shin)

Aoki Tsunenori (Sengoku Ryoma - Kamen Rider Duke)

Tsukui Minami (Minato Youko - Kamen Rider Marika)

Namioka Kazuki (Sid - Kamen Rider Sigurd)

October 12 (Special version) - 6 PM:

Sano Gaku (Kazuraba Kouta - Kamen Rider Gaim)

Kobayashi Yutaka (Kumon Kaito - Kamen Rider Baron)

Shida Yuumi (Takatsukasa Mai)

Kubota Yuki (Kureshima Takatora - Kamen Rider Zangetsu Shin)

Matsuda Gaku (Zack - Kamen Rider Knuckle)

Momose Saku (Peco)

Shiramata Atsushi (Hase Ryoji - Kamen Rider Kurokage)

Matsuda Ryo (Jounouchi Hideyasu - Kamen Rider Gridon)

Aoki Tsunenori (Sengoku Ryoma - Kamen Rider Duke)

Tsukui Minami (Minato Youko - Kamen Rider Marika)

Namioka Kazuki (Sid - Kamen Rider Sigurd)

Captain Marvelous + Civilian Fights

(via godsofbluegodsofgreen)

(via shibuyag)

i love everything about this song, the beat, the lyrics, the pv. perfect, really.

(via shibuyag)

ikemen-cafe:

The rehearsal of “K”. ^o^

Part 2.